Aftale

Disse vedtægter er aftalt mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) og Danmarks Leder Organisation (DLO) i forbindelse med parternes fornyelse af ovewrenskomsterne 3.78.0 og 3.78.5 for uddelere og filialuddelere i 2018 samt 3.78.3 indgået mellem D.S.M.-Samarbejdets Brancheforening og DLO for direktører i Kvickly.

Vedtægter for Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Danmarks Leder Organisations Uddannelsesfond

 
§ 1 Hjemmel og Dækningsområde
Disse vedtægter er aftalt mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) og Danmarks Leder Organisation (DLO) i forbindelse med parternes fornyelse af ovewrenskomsterne 3.78.0 og 3.78.5 for uddelere og filialuddelere i 2018 samt 3.78.3 indgået mellem D.S.M.-Samarbejdets Brancheforening og DLO for direktører i Kvickly.
 
§ 2 Formål
Formålet med uddannelsesfonden er at sikre, at uddelere ansat i De Selvstændige Brugsforeninger får relevant og tilstrækkelig uddannelse til at fastholde og udvikle De Selvstændige Brugsforeningers position som lokalområdets foretrukne indkøbssted samt styrke indtjeningen og De Selvstændige Brugsforeningers konkurrenceevne med henblik på en fortsat udvikling af Brugsforeningerne.
 
§ 3 Finansering
Uddannelsesfonden finansieres ved indbetaling af de i overenskomsten aftale bidrag.
Bidragene indsættes på en særskilt konto hos Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.
 
§ 4 Udlodning fra fonden
Fondens midler skal anvendes til igangsættelse af uddannelsesforløb og kurser, som understøtter fondens formål. BA og DLO planlægger i fællesskab hvilke kurser og uddannelsesforløb, som skal igangsættes med støtte fra fonden.
Fonden kan også yde hel eller delvis støtte til kurser udenfor regi af Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Danmarks Leder Organisation, såfremt disse understøtter fondens formaål. Fonden yder ikke støtte til fx studierejser eller lignende.
 
§ 5 Fondens bestyrelse
Bestyrelseen for Uddannelsesfonden består til enhver tid af et ligeligt antal repræsentanter for BA og DLO.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 3 udpeget af Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings bestyrelse og 3 udbeget af bestyrelsen i Danmarks Leder Organisation.
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen udpeger en formand og en næstformand for 2 år ad gangen. Formandskabet går på skift hvert andet år mellem organisationerne.
Bestyrelsen fører tilsyn med, at finansieringen sker i henhold til overenskomstens bestemmelser og aftaler.
Bestyrelsen anviser udbetaling af midler til opfyldelse af Uddannelsesfondens formål. Udbetaling kan uddelegeres til en administrator.
Bestyrelsen vælger revisor.
Bestyrelsen gennemgår og godkender det rebviderede regnskab.
 
§ 6 Beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minds halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Begge organisationer skal dog være repræsenteret. Beslutninger kan træffes ved enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer, når bestyrelsen i øvrigt er beslutningsdygtig.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag om ændring af vedtægterne, idet forslag herom kun kan vedtages ved enstemmighed blandt bestyrelsens medlemmer.
 
§ 7 Regnskab
Bestyrelsen har ansvaret for, at der udarbejdes et årligt regnskab for Uddannelsesfonden.
Regnskabsåret er første gang fra 1. april 2018 til 31. december 2019 og derefter kalenderåret.
Omkostninger til administration af finansering, udbetaling og regnskab samt revision afholdes af Uddannelsesfondens midler.
 
§ 8 Opløsning
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Danmarks Leder Organisation kan, også uden for opverenskomstfornyelsestidspunkterne, træffe aftale om nedlæggelse og opløsning af Uddannelsesfonden.
Opløses Uddannelsesfonden, tages samtidig bestemmelse om anvendelse af fondens midler, idet hver part kan kræve, at de allerede indbetalte midler anvendes til opfyldelse af fondens formål, herunder evt. overdragelse af midlerne til en fond med tilsvarende formål eller tilbageførsel til medlemmerne af Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening i forhold til Brugsforeningens omsætning.
 
 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:
 
Uddeler Henrik Ø. Werge, SuperBrugsen Jelling

Direktør Jens Erik G. Iversen, Danmarks Leder Organisation

Direktør Majken Skovgaard, Brugsforeingernes Arbejdsgiverforening

Udviklings- og Uddannelseschef Carsten Meinertz, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening